ความปลอดภัยในโรงงาน

สภาพการทำงานที่ถูกต้อง โดยปราศจากอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน อันส่งผลต่อทรัพย์สินและร่างกายหรือชีวิต ส่วนคำว่า อุบัติเหตุ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่มีใครคาดคิดในระหว่างการปฏิบัติงาน ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย.

หน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันสร้างความปลอดภัยในองค์กร..!

#
#

ตรวจสูขภาพประจำปี CLCA

การตรวจอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย รวมถึงการทำงานของระบบต่าง ๆ เพื่อหาความเสี่ยง และความผิดปกติที่อาจจะนำไปสู่โรคร้ายในอนาคตได้ เช่น ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจหาระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ ตรวจการทำงานของไต ตรวจการทำงานของตับ เป็นต้นซึ่งทุกคนมีสิทธิ์เป็นโรคร้ายแรงกันตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต เพราะบางโรคจะแสดงอาการก็ต่อเมื่อป่วยเป็นระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้แล้วนั่นเอง.

การตรวจสุขภาพประจำปีจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถช่วยสืบเสาะหาความผิดปกติในร่างกายได้อย่างละเอียด และรับการรักษาได้อย่างทันท่วงที.

ซ่อมบำรุงออฟฟิตให้สวยงาม

การร่วมแรงร่วมใจกันก่อให้เกิดพลังที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ดีกว่าการแยกกันทำแบบสะเปะสะปะไร้ทิศทาง นั่นเลยทำให้หลายองค์กรหันมาให้ความสำคัญกับการทำงานระบบทีมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงมุ่งมั่นฝึกฝนและพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นจริงเป็นจัง เพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรในที่สุด.

#
#

งานกินเลี้ยงปีใหม่ CLCA.

กิจกรรมที่ทำร่วมกันประจำปีของบริษัทสำหรับพนักงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในองค์กร หรือการท่องเที่ยวที่ช่วยให้พนักงานผ่อนคลาย เพื่อจะได้กลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยส่วนมากกิจกรรม Outingที่จัดขึ้นมักเป็นการที่บริษัทพาพนักงานไปท่องเที่ยว ไปพักผ่อน รวมถึง มีกิจกรรมที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคนในองค์กรให้แน่นแฟ้นขึ้น ซึ่งมักเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นละลายพฤติกรรม พนักงานให้กล้าพูดคุยกัน สร้างความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดความสนิทสนมกันระหว่างพนักงาน.

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในองค์กร

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในองค์กร นั้นคือการซ่อมบำรุงออฟฟิตของ CLCA ร่วมด้วยช่วยกันละสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรให้มีความสนิทันมากขึ้น และทำงานกันอย่างเป็นทีม ช่วยเหลือในสิ่งที่บ้างคนทำได้และทำไม่ได้มาทดแทนกันและก้าวไปอย่างมีคณภาพ.

#
#

สร้างความสัมพันธ์อันดี.

กิจกรรมที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคนในองค์กรให้แน่นแฟ้นขึ้น ซึ่งมักเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นละลายพฤติกรรม พนักงานให้กล้าพูดคุยกัน สร้างความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดความสนิทสนมกันระหว่างพนักงาน.