บริการรับทำบัญชี

  เราคือบริษัทรับทำบัญชีที่มีคุณภาพ บริหารงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต มีประสบการณ์ด้านบัญชีโดยตรง และมีทีมงานนักบัญชีมืออาชีพ และมีประสบการณ์สูง พร้อมให้บริการแก่ท่าน สามารถให้คำแนะนำเรื่องเอกสารที่ถูกต้องสำหรับใช้ในกิจการ จัดทำและบันทึกบัญชี ยื่นภาษี รวมถึงการปิดบัญชี ปิดงบการเงิน แนะนำให้ข้อเสนอแนะข้อผิดพลาดด้านบัญชี ภาษี ระบบบัญชี รวมถึงแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้งานด้านบัญชี ภาษี ภายในกิจการของท่านมีคุณภาพ โดยเราให้บริการด้านบัญชีครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการของงานบัญชีและภาษี

#
#

รับทำบัญชีรายเดือน

  รายละเอียดของการบริการ
1. ปิดบัญชี จัดทำบัญชีงบดุล และงบกำไรขาดทุนเป็นรายเดือน
2. ยื่นภาษีรายเดือน ทั้งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. จัดทำรายการกระทบยอดต่าง ๆ ทั้งเงินฝากธนาคารและ ลูกหนี้ เจ้าหนี้
   ฟรี บริการให้คำปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากร
   ฟรี บริการปิดบัญชีและนำส่งงบการเงินประจำปี

รับทำบัญชีรายปี

  รายละเอียดของการบริการ
1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชีและภาษีทั้งหมด ตั้งแต่วางระบบบัญชี
   การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งต่อกรมสรรพากรทั้งสิ้น
2. จัดทำสมุดรายวัน, สมุดบัญชีแยกประเภท
3. ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) พร้อมด้วย
   รายละเอียดประกอบงบ ได้แก่ งบทดลอง, รายละเอียดบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้


ท่านจะต้องทำการยื่นภาษี ได้แก่ ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ภงด 54,ภ.พ.30 , ภพ 36, รายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีขาย และนำส่งเงินให้กับประกันสังคม ด้วยตัวเองเป็นรายเดือน

#
#

รับทำบัญชี

รับทำบัญชีรายเดือน

#

รับทำบัญชี

รับทำบัญชีรายปี

#

ตรวจสอบบัญชี

สอบบัญชี บริษัท หจก

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี

บัญชีรายเดือน

อัตราค่าบริการ
/เดือน

 • 1 – 30 รายการ 2,000 บาท
 • 31 – 50 รายการ 2,500 บาท
 • 51 – 100 รายการ 3,500 บาท
 • 101 – 200 รายการ 4,500 บาท
 • 201 รายการขึ้นไป 6,000 บาท ขึ้นไป
  (ตามจำนวนเอกสาร)
บัญชีรายปี

อัตราค่าบริการ
/ปี

 • ไม่เกิน 100 รายการ 9,000 บาท
 • 200 รายการ 12,000 บาท
 • 300 รายการ 15,000 บาท
 • 300 รายการ ขึ้นไป
  ราคาจะปรับขึ้น
 • (ตามจำนวนเอกสาร)
ตรวจสอบบัญชี


ติดต่อเรา